تماس با ما
  
مشتری گرامی

شما می توانید با ارسال ایمیل به یکی از ایمیل های دارالترجمه در قسمت «تماس با ما» برای ترجمه خود تقاضای پیش فاکتور نمایید. نرخ ترجمه شما با توجه به تعداد کلمات زبان مبدأ (مثلاً انگلیسی در ترجمه انگلیسی به فارسی) تعیین خواهد شد (نکته: عکس ها، شکل ها و نمودارها جزء کلمات محسوب نمی شوند). بخشی از مبلغ پیش فاکتور به عنوان پیش پرداخت دریافت خواهد شد تا ترجمه شما در روند انجام قرار گیرد. توجه داشته باشید زمان پیشنهادی دارالترجمه از تاریخ اعلام  وصول وجه پیش پرداخت محاسبه می گردد. لطفاً در ایمیل خود مشخصات و شماره تماس را نیز ارسال فرمایید.

معمولاً نرخ ترجمه برای زمان پیشنهادی ثابت می باشد ولی اگر برای دریافت کار خود زمانی کمتر از زمان پیشنهادی دارالترجمه در نظر دارید درصدی به مبلغ شما افزوده خواهد شد. اگر کار شما به صورت فایل PDF یا WORD باشد تعیین تعداد کلمات آسان است، در غیر این صورت زبان مقصد برای تعیین تعداد کلمات با کسر درصدی از تعداد کلمات کل آن در نظر گرفته می شود.